دکتر رسول سرائیان به عنوان «دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات» منصوب شد
مطالب پیشنهادی