گرفتن گوشی به سمت آسمان آنتن دهی را افزایش نمی‌دهد
مطالب پیشنهادی